Voerwinst op Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Rapperdsweg

Op praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Rapperdsweg werken we actief aan het verhogen van de voerwinst*. Daarbij staat vitaal vee voorop. De conditie van de geiten, de levensduur en de algehele gezondheid moeten uitstekend zijn. En als dit eenmaal op orde is, hoe kunt u dan uw bedrijf verder verbeteren? Uiteindelijk streeft elke ondernemer immers naar het beste rendement. 

Een goed rendement start met de taken goed uitvoeren: het voeren, de huisvesting, koppelmanagement, melken, et cetera. In het artikel Voerefficiëntie op praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Rapperdsweg krijgt u meer inzicht in zaken waar u op kunt letten. Kort gezegd: rust + reinheid + regelmaat = rendement.

Naast het netjes werken helpt het om goed inzichtelijk te hebben waar u nu staat en waar u naartoe wilt. In de geitensector is momenteel het aantal geiten het meest limiterend. Daarom is het belangrijk om het maximale uit uw veestapel te halen. Naast de vitaliteit van uw vee geeft voerwinst in onze ogen het beste inzicht in de huidige prestatie van uw melkgeiten. Op praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Rapperdsweg sturen we op voerwinst en streven we momenteel naar een bedrijfsgemiddelde voerwinst van €2,- per geit per dag. Hieronder worden de twee factoren in de berekening van voerwinst verder toegelicht.
    
Voerkosten
De kostprijs van het voer per geit per dag wordt voor het grootste deel bepaald door de totale droge stof voeropname. Hoe meer een geit eet, hoe hoger de voerkosten per geit per dag. Wanneer de voerefficiëntie goed is (circa 1,4), is een hoge voeropname rendabel. Over het algemeen geldt: hoe hoger de droge stof voeropname, hoe hoger de productie, hoe hoger de voerwinst.
    --> Streef naar een hoge voeropname.

De kosten voor het ruwvoer liggen dit jaar gemiddeld op 18 cent per kg droge stof. Het goedkoper inwinnen van goede kwaliteit ruwvoer is weliswaar rendabel, maar het scheelt slechts maximaal een paar cent in de voerwinst, omdat de gemiddelde melkgeit een ruwvoeropname heeft van hooguit één kg droge stof. Wanneer de ruwvoeropname op uw bedrijf lager is dan 1 kg droge stof per geit per dag, dan is het zeker rendabel om het aandeel ruwvoer te verhogen en het aandeel krachtvoer te verlagen. Goede kwaliteit ruwvoer is hiervoor cruciaal. 
    --> Voer de optimale hoeveelheid ruwvoer en zorg dat de kwaliteit goed is.

Krachtvoer is het kostbaarste onderdeel van de voerkosten. De kwaliteit van het krachtvoer is daarom erg belangrijk. Cruciaal hierbij zijn de juiste keuzes in grondstoffen, de constantheid van de grondstoffen en het verstandig inzetten van het krachtvoer. Ook nemen wij het aantal kg krachtvoer per 100 kg melk mee in het sturen op voerwinst. Op praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Rapperdsweg zitten de duurmelkers op 48 kg krachtvoer per 100 kg melk.

Het voeren van bijproducten in plaats van krachtvoer is een interessante manier om de voerkosten te verlagen. Vrijwel alle bijproducten zijn goedkoper dan krachtvoer. Daarom rendeert het verstandig vervangen van krachtvoer. De cijfers van de VitalMonitor bevestigen dit: hoe meer kg droge stof aan bijproducten er wordt gevoerd, hoe lager de voerkosten en hoe hoger de voerwinst. 
    --> Zet krachtvoer verstandig in en vervang indien mogelijk met ruwvoer of bijproducten. 


Melkopbrengst
Het aantal liters melk, en daarmee de totale hoeveelheid vet en eiwit die afgeleverd worden, speelt een grote rol in het behalen van een hoge melkopbrengst en daarmee een hoge voerwinst. Om dit te realiseren is een goed rantsoen voor uw geiten belangrijk. Uit de cijfers van de VitalMonitor blijkt dat er een positieve relatie is tussen het totale aantal geleverde grammen vet en eiwit enerzijds en de voerwinst anderzijds. Dus hoe hoger de totale hoeveelheid vet en eiwit, hoe hoger de voerwinst. Wanneer er echter alleen naar de gehaltes wordt gekeken, zien we een negatieve relatie. Dus hoe hoger de gehaltes, hoe lager de voerwinst. Hieruit kunnen we opmaken dat uiteindelijk de liters harder doortellen. 

Al met al kunnen we concluderen dat er meerdere factoren zijn waarop u kunt sturen om de voerwinst op uw bedrijf te verhogen. Inzicht in verschillende kengetallen van uw bedrijf helpt daarbij. Wilt u een keer samen sparren over hoe we de voerwinst van uw bedrijf kunnen verhogen? Bel of app gerust naar 06 82 06 29 44!


* De voerwinst per geit per dag berekenen wij door de voerkosten af te trekken van de melkopbrengst. Het totaal aan voerkosten is de optelsom van het daadwerkelijk gevoerde ruwvoer, bijproducten en krachtvoer. Ook de kosten van het restvoer worden meegenomen. 


Eline Looyé-van Beek

Vitalisator geitenhouderij